Exams

Take Home Exams

Exam 1: Austen (PDF)

Exam 2: Brontë (PDF)

Exam 3: Dickens (PDF)

Exam 4: Eliot (PDF)

Exam 5: Joyce (PDF)